Koordynator Studenckich Praktyk Zawodowych

Do obowiązków koordynatora studenckich praktyk zawodowych należy w szczególności:

 • szkolenie nowych instytutowych opiekunów praktyk,
 • udzielenie wskazówek dotyczących sposobu realizacji programu praktyki,
 • omówienie zasad prowadzenia dokumentacji niezbędnej do zaliczenia praktyki,
 • zapoznanie z formami kontrolowania i zaliczenia praktyk.

Kierunkowy Opiekun Praktyk

Do zadań Kierunkowego Opiekuna Praktyk należy:

 • określenie celów i zadań praktyk,
 • opracowanie regulaminu praktyk,
 • ustalenie programu praktyki oraz szczegółowych instrukcji,
 • wydanie studentowi odbywającemu praktykę kompletu dokumentów dotyczących praktyki, a w szczególności regulaminu, programu, instrukcji, skierowania na praktykę, kart informacyjnych, projektów umów/porozumień,
 • sporządzenie dokumentacji praktyk, a w szczególności dokumentacji finansowej, umów z pozauczelnianym opiekunem praktyk, rachunków,
 • archiwizacja dokumentacji po zakończeniu praktyki.

Sekcja Praktyk i Umów Dydaktycznych

Sekcja Praktyk i Umów Dydaktycznych zajmuje się obsługą administracyjną obowiązkowych (wpisanych w plan studiów) praktyk studenckich i umów dydaktycznych. Wszelkimi sprawami dotyczącymi praktyk studenckich na poszczególnych kierunkach zajmują się Kierunkowi Opiekunowie Praktyk.

Do zakresu obowiązków pracownika zatrudnionego w Sekcji należy:

 • obsługa administracyjna praktyk i umów dydaktycznych,
 • przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych w zakresie studenckich praktyk zawodowych oraz aktualizacja istniejących,
 • prowadzenie rejestru umów dotyczących praktyk studenckich i umów dydaktycznych,
 • sporządzanie wykazów kierunkowych opiekunów praktyk,
 • przygotowanie dokumentów związanych z powoływaniem kierunkowych opiekunów praktyk,
 • przygotowywanie wykazu osób prowadzących praktyki i rozliczanie rachunków,
 • nadzór nad umowami cywilnoprawnymi z zakresu kształcenia,
 • współpraca z wydziałowym zespołem ds. praktyk CM,
 • wprowadzanie do informatycznego systemu obsługującego tok studiów szczegółowych danych dotyczących praktyk,
 • prowadzenie strony internetowej w zakresie praktyk,
 • weryfikacja liczby godzin hospitacji praktyk śródrocznych,
 • weryfikacja umów dydaktycznych cywilnoprawnych,
 • współpraca w zakresie praktyk z Koordynatorem Studenckich Praktyk Zawodowych.